Sh. Tushar Goyal

President

Sh. Arjun Kansal

Member

Sh. Anshul Garg

Member

Sh. Ashwani Kumar Sharma

Secretary

Dr. Asha Goyal

Member

Sh. Rohit Khurana

Member

Sh. Subhash Sood

Member

Moga

Sh. Ashish Aggarwal

Member

Smt. Sonia Kalsi

Ex-officio